آموزش استفاده از اطلاعات
تعداد زيادي از دانشجويان در كشورهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته در داخل دانشگاه تصور محدودي نسبت به جهان كتاب دارند. كتابدار در كتابخانه دانشگاهي در قبال توسعه فكري دانشجويان متعهد مي باشد، كه مي تواند اين را از طريق غيررسمي و شخصي بوسيله ارائه كمكهاي اطلاعاتي و آموزشي انجام دهد و همچنين مي تواند از ابــزارهـــا و مفاهيم رسمي تر آموزش استفاده از كتابخانه و هندبوكهاي دانشجويي كتابخانه،‌ استفاده نمايد. ابزارها و مفاهيم رسمي آموزش ممكن است به شكل ايجـــاد گردش هايي براي دانشجويان جديد،‌ سخنراني ها درباره معرفي ابزارها و روشهـاي اســـــاسي كتابخـــانه ماننـــد فهرست نويسي و كتابهاي مرجع، سخنراني هاي پيشرفته در مورد چگونگي استفاده از منابع اطلاعاتي خاص و نشان دادن فيلم در مورد نحوه استفاده از كتاب و كتابخانه باشد (Gelfand 1971,27).
آموزش و تعليم خوب، دانشجويي با انگيزه كافي براي استفاده مؤثر از كتابخانه بوجود مي آورد. بدون توجه به نحوه اين آموزش، نتيجه نهايي بايد منجر به دانشجويان با ذهن چالشي شود كساني كه كنجكاويشان برانگيخته شده و ميل دروني شان به يادگيري تشويق شده است. چنين دانشجوياني بطور سريع راهشان را در كتـابخانــه پيدا مي كنند (Gelfand 1971,27).
در جوامع غربي آموزش استفاده كننده توجه زيادي را به خود اختصاص داده است. مثلاً نويسندگان بسيار از جمله شاو (Show 1960) شارما (Sharma 1979) و كـنـــي (Kenney) منشأ و وضعيت آموزش استفاده كننده را بررسي كرده اند.
تحولات اجتماعي قرن حاضر باعث شد كه تغييراتي در هدف ها و رسالت دانشگاها بوجود آيد. به عقيده شرا (Shera 1972) اهداف تمام نهادهاي اجتماعي در يك جامعه توسط نيازهاي آن جامعه و اهداف و وظايف حرفه اي تعيين مي گردند. از آنجائي كه تغيير و تحول در يكي از اعضاي يك سيستم طبعاً بر ساير اعضا نيز تأثير مي گذارد،‌ انتظار مي رود تغيير و تحول جامعه در رسالت دانشگاهها و بر نقش آموزشي كتابخانه هاي دانشگاهي و آموزش استاده كننده نيز تأثير بگذارد. در تحولات جديد دانشگاه، نقش كتابخانه كه به عنوان قلب دانشگاه از آن ياد شده مفهوم بهتري پيدا مي كند.
اولين فردي كه به نقش آموزشي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي اشاره كرد رالف والدو امــرسون (Ralf Waldo Emerson) اســت كه در ســال 1845 كتـــابــداران را”كتــاب شنـاس“ (Professor of book) ناميد. تأكيد بر دوره هاي پــژوهش گرا مثل دوره هاي فوق ليسانس و بالاتر كه از حدود سال 1860 شروع شد، توجه را بسوي كتابخانه هاي دانشگاهي به عنوان مكانهايي براي آموزش جلب كرد. تأكيد بر كتابخانه هاي دانشگاهي به عنوان نهادي آموزشي مي تواند به نيازهاي جامعه بعد از جنگ جهاني دوم نيز مرتبط شود. جامعه بعد از جنگ نياز به افرادي آگاه و ماهر داشت. بنابراين آموزش عالي مسووليت تربيت چنين افرادي را برعهده گرفت. ميزان موفقيت اين مهم به كيفيت آموزش و آموزش عالي و در نتيجه كيفيت يادگيري دانشجويان بستگي داشت. براي بهسازي دست آوردها و استانداردهاي آموزشي و افزايش موفقيت تحصيلي دانشجويان از موقعيتهاي يادگيري و روشهاي تدريس به عنوان دو متغيري كه نياز به تحول دارند ياد شد. در رابطه با متغير اول تشخيص داده شد كه يادگيري نمي تواند تنها در كلاس درس صورت گيرد بلكه هر موقعيتي يا امكاني كه يادگيري را تسهيل كند، مثل كتابخانه ها و آزمايشگاهها، يك مكان آموزشي به شمار مي آيد كه مي‌تواند در يادگيري مؤثر باشد. اين طرز تلقي وجهه كتابخانه ها را به عنوان محيطي براي يادگيري و نهادي براي آموزش افزايش داد.
سالهاي 1970 دوراني بود كه در آن آموزش استفاده كننده جايگاه سازماني خود را در حرفه كتابداري بدست آورد و بودجه و نيروي زيادي براي آن صرف شد. در اين سالها، فعاليت آموزشي كتابخانه ها از حمايت مؤثر منابع حرفــه اي و غيـرحــرفه اي بهره مند شد. پس از سال 1980 شرايط بهتري براي كتابخانه هاي دانشگاهي فراهم شد تا بتوانند نقش آموزشي خود را ايفا كرده و نظريه هاي موردنياز براي حرفه خود را شكل دهند.
روز به روز ارزش بيشتري براي يادگيري پژوهش گرا و نيز به نقش اطلاعات در بهبود جامعه و زندگي شخصي و شغلي داده شد. رويل (Revill) بر اهميت كسب مهارتهايي كه بتوان بطور مستقل به اطلاعات دسترسي پيدا كرد تأكيد داشته و كساني را كه اين مهارتها را كسب نكرده اند جزو استفاده كنندگان بشمار نمي آورد. به نظر او بدست آوردن اين مهارتها چنان در زندگي فرد اهميت دارد كه اگر دانشجويان، دوره تحصيل خود را به پايان برسانند ولي مهارتهاي لازم براي دسترسي مستقل به اطلاعات پيدا نكنند، فقط بخشي از تحصيلات لازم را كسب كرده اند. شرايط بوجود آمده باعث شد كه كتابخانه هاي دانشگاهي برنامه هاي آموزشي خود را براساس نظريه هايي شكل دهند كه رسالت آموزش عالي را در تربيت افرادي كه منجر به مهارتهاي يادگيري مستقل هستند كاملاً مدنظر داشته باشند.
توليد و استفاده از منابع الكترونيكي از جمله پايگاههاي اطلاعات كتابشناختي از سالهاي 1980 بطور شديدي تسريع شده است. اطلاعات به شكل الكترونيكي توليد شده و از طريق شبكه هاي داخلي و بين المللي قابل دسترس هستند. امكانات الكترونيكي، ساختار توليد و استفاده از اطلاعات را تغيير داده است. دسترسي به مجموعه كتابخانه ها در سراسر جهان اكنون از طريق ترمينال هاي موجود در كتابخانه ها و يا در دفتر كار ممكن است. ارتباط‌ متخصصين در سراسر جهان از طريق رسانه هاي رايانه اي فرصت ديگري براي بدست آوردن و مبادله اطلاعات فراهم نموده است. فن آوري اطلاعات يكي از عواملي بوده كه به كتابخانه ها كمك كرده تا از حالت انباري از اطلاعات به تسهيل كننده دسترسي به اطلاعات تبديل شوند. اما توليد سريع منابع مختلف اطلاعاتي و احاطه فن آوري اطلاعات، دسترسي به اطلاعات موردنياز را امري پيچيده كرده است و براي استفاده از اطلاعات و تجزيه وتحليل نمودن آن احتياج به مهارتهايي مي باشد. جستجوي اطلاعات در جامعه اي كه به جامعه اطلاعات گرا معروف است به مهارتهاي پيچيده اي نياز دارد. واضح است كه در چنين جامعه اي مجهز بودن به اطلاعات به عنوان قدرت براي تصميم گيري، كليد اصلي موفقيت براي دولت مردان، صاحبان مشاغل و استادان و صاحب منصبان دانشگاهي به شمار مي رود. افراد بايد به اين مهارتها مجهز شوند تا باسواد اطلاعاتي به شمار آيند. بنابراين تربيت كساني كه سواد اطلاعاتي دارند امروزه از جمله چالشهاي اصلي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي به شمار مي آيد (پريرخ 1377، 51-36).
هر برنامه آموزشي برای موفقیت نیازمند: آموزش استفاده كننده ، دسترسي به تسهيلات زير ساختي ، مربي هاي كارآمد ، انتخاب دقيق روشهاي تدريس و ارزشيابي نظام مند می باشد.
اهداف بايستي توسعه هاي جديد ، نيازها و سودهاي نهايي را مد نظر داشته باشد.
برنامه بايستي در معرض ارزشيابي قرار گيرد ، آنقدر كه باز خورد براي اطلاع و توسعه وضعيتهاي يادگيري آموزش را فراهم كند. در حقيقيت استفاده كنندگان كتابخانه نبايستي ناديده گرفته شوند يا در درجه دوم
اهميت تنزل مقام يا رتبه قرار بگيرند. آموزش كتابداران براي استفاده از فن آوري هاي جديد يك راه طولاني براي كمك به استفاده‌كنندگان نهايي در كشورهاي در حال توسعه خواهند داشت. از اين‌رو ، مهمترين عامل دستيابي به هدف نهايي يعني ، استفاده بهينه از منابع ، اطمينان ، خودكفايي و صرفه‌جويي منجر به توسعه همه جانبه در سطح ملي و بين المللي است.
مفهوم آموزش استفاده كننده:
آموزش استفاده‌كنندگانUser Education
برنامه اطلاع رساني كه استفاده‌كنندگان را با منابع و خدمات موجود در كتابخانه يا مركز اطلاع رساني آشنا مي كند تا بتوانند به سهولت از آنها استفاده كنند. .( كنين، 1378، ص. 275)
- مفهوم آموزش استفاده كننده توسط افراد مختلف ، كاملاً به طور متفاوت درك شده است.
جاكوئز توكاتليان (Jacques Tocatlian)، مدير سابق برنامه اطلاعات عمومي يونسكو( UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) آموزش استفاده كننده را به شرح زير تعريف كرده است:
- مسير عام شامل هر تلاش يا برنامه اي كه توانايي هاي موجود و بالقوه استفاده كنندگان را بصورت فردي يا گروهي با هدف آسان نمودن اهداف زير، هدايت و راهنمايي كند:
- الف) تشخيص نيازهاي اطلاعاتي خودشان؛
- ب) تدوين و تنظيم اين نيازها؛
- ج) استفاده كافي و مؤثر از خدمات اطلاع رساني
- د) ارزيابي اين خدمات
ظهور فن آوري اطلاعات دور نماي جديدي از آموزش استفاده كننده را باز كرده است. چطور از فن آوري اطلاعات استفاده كنيم. سؤال اصلي نه تنها براي استفاده كنندگان بلكه براي كتابداراني كه با فن آوري اطلاعات سروكار دارند نيز وجود دارد.
3- فن آوري اطلاعات و آموزش استفاده كننده در كشورهاي در حال توسعه:
رسانه چاپي، رسانه غير چاپي، ريز رسانه‌ها (micro-media) رشد كمي و پيچيدگي كمي مطالب خواندني، موجب كاوش متني و استفاده كننده را در استفاده از آن دچار مشكل مي كند. نظام بازيابي اطلاعات و آخرين اسلوب‌هاي انتقال فن آوري اطلاعات جملگي آموزش به استفاده كننده را الزامي مي‌سازد.
بازيابي اطلاعات از پايگاههاي اطلاعاتي گوناگون كه در مكانهاي دور دست وجود دارند ، نياز به كامپپيوتر، نظام مخابراتي و وسايل الكترونيكي دارد. استفاده بهينه از نظام بازيابي اطلاعات پيوسته به آموزش خوب استفاده كننده كاوشگر نياز دارد. با افزايش تعداد پايگاههاي موجود در موضوعات گوناگون ، نياز براي آموزش استفاده كننده از كتابخانه ضروري تر شد. اين آموزش اساساً نيازي به در اختيار داشتن تمام مهارتهاي سخت افزار كامپيوتري نداشت ، اما توانست خودش را به عنصرهاي اصلي بهره برداري از نظام هدايت كند.
آموزش ممكن است رسمي باشد. جاييكه پژوهشگر از طريق آموزش سازمان يافته فصلي يا كارگاهي هدايت مي شود ، يا ممكن است در حال حاضر خودآموزي يا آموزش در منزل از طريق آموزشهاي برنامه ريزي شده باشد. اين نوع از آموزش بعنوان آموزش بوسيله كامپيوتر (Computer assisted Instruction: CAI) شناخته شده است كه روش مؤثر آموزش در استفاده از نظام بازيابي اطلاعات پيوسته است. تنوع ابزارهاي الكترونيكي ، ماشينها و تكنيك هايي را تجهيز مي كند كه در فرآيند آموزش نقش بسزايي دارند. بدين منظور نيازي به يادگيري چگونگي استفاده از فن آوري ها وجود دارد. اين نوع از آموزش نه تنها براي استفاده‌كنندگان نهايي بلكه در حقيقت ، در ابتداي امر براي كاوشگرها يا ميانجي هايي كه كتابداران يا متخصصان اطلاع رساني هستند ، نياز است داده شود. كتابداران و متخصصان اطلاع رساني بايد اين نوع از آموزش استفاده كننده را براي هدايت و كنترل ابزارها فراگيرند و جستجو ها را براي استفاده‌كنندگان نهايي بطور مؤثر فراهم سازند.
روز آمد كردن مكرر و مهارت ها و آموزش تخصصي:
از آنجايكه فن آوري هاي پيشرفته خيلي سريع تغيير مي كنند و تجهيزات و امكانات بسيار پيچيده مرتباً توسعه داده مي شوند. بسيار ضروري است كه مهارتها و آموزش براي اداره و اجراي يكسان روز آمد شوند.
تهية يك برنامه جامع آموزشي براي استفاده كننده مي تواند شامل قسمتهاي زير باشد:
- معرفي كتابخانه
تورهاي كتابخانه اي مي توانند بعنوان فرصتهايي مناسب محسوب گردند كه ديدي كلي از خدمات كتابخانه را ارائه مي دهند وهمچنين مي توانند تبليغي بجا براي كتابخانه و خدمات آن باشند
- آموزش استفاده ازبانك اطلاعاتي كتابخانه
فعاليتهاي آموزشي كتابخانه اي در زمينه استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي در درجه اول اهميت قرار دارند.
و تحليل رفتار اطلاع يابي كاربر نتايج زير را نشان مي دهد:
- تعداد زيادي از جستجوهايي كه درپايگاه هاي اطلاعاتي انجام مي شوند بي نتيجه باقي مي مانند
- بسياري از جستجوها نتايج بسيار بسيار زيادي بدست مي دهند.
- خيلي از جستجوهاي موضوعي هيچ نتيجه اي در برندارند".(Lapp)
- "مصاحبه با مراجعه كنندگان آشكار مي كند كه بسياري از استفاده كنندگان:
الف - مشكلاتي براي قالب بندي يك سؤال مرجع و ترجمه آن به واژه هاي كنترل شده براي جستجو با عملكردهاي بولي دارند و عدم آشنايي آنهابااستراتژهاي سرچ احساس مي شود". (Mischo and Lee)
ب – دچاراحساس گمراهي درخلال سرچ مي شوند. بدين معنا كه نمي دانند دركدام مرحله هستند از كدام مرحله به اينجا رسيده اند و گام بعدي چيست .
اين كتابداران هستند كه مي توانند دسترسي مراجعه كننده به منابع الكترونيكي را تسهيل نمايند. اين امر از چند طريق ميسر است :
الف. يک روش تسهيل دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي كتابخانه مي باشد. و پيشنهاد ميشود:
- در کنار مواد اطلاعاتي الکترونيکي لازم است منابع كمكي چاپي مختصر و مفيدي دردسترس باشند. مثلاً يك دستنامه براي آن دسته از استفاده كنندگاني كه نياز به اطلاعات جامعي در خصوص استفاده از منابع الکترونيکي موجود در کتابخانه دارند.
- اطلاعات پيوسته :خبرهاي جاري مي توانند توسط پايگاه هاي اطلاعاتي كتابخانه دانشگاهي در ايران بصورت پيوسته(آن لاين) به کاربرارائه گردند.
- كمك غيررسمي و آموزش استفاده کننده دركتابخانه.
آموزش رسمي : استفاده ازكانال هاي ارتباطي در برنامه هاي آموزشي مفيد است. اين كانال ها عبارتند از:
- برنامه هاي آموزش رسمي كتابخانه
- نصب پوستر هايي دركتابخانه و حتي مكانهاي استراحت ( مثل كافه تريا)
- دعوت هاي غير رسمي
- پست الكترونيك((e-mail
- آموزش پايگاه هاي اطلاعات كتابشناختي عمومي و پايگاه هاي اطلاعاتي موضوعي
- آموزش چگونگي پيداكردن اطلاعات مرتبط دراينترنت
- ارزيابي فعاليت ها
اندازه گيري و ارزيابي خدمات الكترونيكي امر آساني نيست چرا که تا حدودي نامشخص است چه چيز را و چگونه بايد اند ازه بگيريم".(Revill) بعلاوه تمامي فعاليت هاي آموزشي و خدماتي بايستي ارزيابي شوند و تنها با يك ارزيابي اساسي و مداوم، كيفيت اين فعاليت ها مي تواند بهبود يابد.
كيفيت فعاليتهاي آموزشي و خدمات بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه اين خدمات پاسخگوي نيازهاي مراجعه كنندگان بوده است.
"يك برنامه آموزشي تحت شبكه براي ارتقا خدمات هر كتابخانه مي تواند يك ابزار موثر باشد". (Joint, Kemb and Ashworth
آموزش توسط كتابداران به استفاده‌كنندگان نهايي مي تواند آنها را بي نياز ، مستقل ، ماهر و مطمئن ساخته و وسايل براي ذخيره سازي ، بازيابي، انتقال و فرايند اطلاعات مورد نياز ، در مواقع نياز ، دامنه ، پوشش ، جامع ، استراتژي كاوش و فرمت خروجي را كنترل و هدايت كنند.
امروزه جستجوی اطلاعات در محیط های الکترونیکی تنها در اختیار متخصصان اطلاعات نیست. رشد اطلاعات موجود در چنیین محیط هایی و گسترش روش های مختلف ارسال، گستردگی شگفت انگیزی در دسترسی به اطلاعات الکترونیکی ایجاد کرده است.
در این بادی آن چه مهم است دستیابی مستقیم و صریح به اطلاعات مناسب در زمان مناسب، با هزینه مناسب و به مخاطب مناسب می باشد.
اطلاع یابی فعالیت مهمی در جامعه بشری است. زیرا چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشور های در حال توسعه در حال تغییرند و این تغییر، به موازات نقش مهمی است که اطلاعات در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اواخر قرن بیستم ایفا کرده است. بیشتر اعضائ جوامع پیشرفته نیاز دارند که توانایی جستجو و دسترسی موفقیت آمیز به اطلاعات مورد نیاز خود را داشته باشند.
مارکیونی نی 1993() جستجوی اطلاعات را بعنوان فعالیتی مشکل گشا توصیف می کند که به جستجوگر، مساله(مشکل)، نظام جستجو و نتایج بستگی دارد. این فعالیت شامل تعامل در میان تعدادی فرایند فرعی است: تشخیص مساله، تعریف مساله، انتخاب نظام جستجو، مفهوم سازی پرسش، قاعده بندی پرسش، اجرای پرسش، امتحان نتایج و چنان چه نتایج ایجاب نماید تکرار برخی یا تمام این فرایند های فرعی.
اولین گام عبارت از تشخیص وجود یک مساله است که گردآوری اطلاعات برای حل آن را ایجاب می کند. یعنی بین آن چه درک شده و آن چه لازم است درک شود شکافی دیده می شود.
نیاز اطلاعاتی
هنگامی که جستجو به جای کاربر نهایی ( که حتی ممکن است هنگام اجرای جستجو توسطه حضور نداشته باشد) توسط واسطه انجام می شود اهمیت تعیین هر چه دقیق تر نیاز اطلاعاتی حیاتی است. به این دلیل، واسطه باید همیشه قبل از اجرای جستجو با کاربر نهایی مصاحبه انجا م دهد و در طی این مصاحبه تعیین کند دقیقا چه اطلاعاتی برای رفع نیاز اطلاعاتی کاربر لازم است. برخی نویسندگان با تاکید بر اهمیت این مصاحبه رهنمودهایی برای اجرای آن ارائه داده اند. برای مثال، کوینت(1991) معتقد است که بدون تردید، در سراسر فرایند جستجو مهمترین حوزه، مصاحبه مرجع است. در این گونه مصاحبه ها کاربر تمایل دارد نیاز اطلاعاتی خود را به طور عام بیان کند. ایکمن(1978 ) دلایل این پدیده را مورد بحث قرار می دهد . واسطه ماهر بایستی قادر باشد نیاز واقعی و مشخص تر را با پرسشهای دقیق استخراج کند. اگر کاربر نهایی خود جستجو گر باشد نیاز به تعیین نیاز اطلاعاتی به همین اندازه مهم است. در غیر اینصورت جستجو می تواند بدون تعیین جهت مشخصی شروع شود و در نتیجه ممکن است اطلاعات مربوط از دست برود و اطلاعات نامربوط گردآوری شود.
تبدیل نیاز اطلاعاتی به مفاهیم
گام بعدی در فرایند جستجو عبارت است از تبدیل نیاز اطلاعاتی به یک یا تعداد بیشتری مفهوم.
راهبرد جستجو: باید راهبردی تدوین شود که اطلاعات حاوی عبارات مختلف جستجو را بازیابی کند و تمام اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی را کنار بگذارد.
اجرای راهبرد و بررسی
مزیت بزرگ یک نظام اطلاعاتی پیوسته تعامل آن است. نتایج تحقیق می تواند به طور پیوسته ارزیابی شوند و چنان چه نیاز های اطلاعاتی اولیه برآورده نمی شوند می توان راهبرد جستجو را اصلاح کرد.
هدف هر جستجوگر کسب بهترین نتیجه از هر جستجو می باشد. در کل می توان گفت جستجوگران هدفهای زیر را دنبال می کنند:
بازیابی تقریبا تعداد مورد نیاز اقلام مربوط( یعنی از یک طرف اجتناب از بازیابی اقلام بسیار زیاد و از طرف دیگر عدم بازیابی یا بازیابی بسیار کم )
اجتناب از بازیابی اقلام نامربوط خیلی زیاد
اجتناب از، از دست دادن تعداد خیلی زیاد اقلام مربوط
همچنین همه جستجو گران سعی دارند که با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن جستجو را به فرجام برسانند.
برای بازیابی دو رویکرد متفاوت وجود دارد: تطابق جزئی و تطابق کامل. در تطابق جزئی، جستجو گر معیار های جستجوی خود را مشخص می کند و موتور جستجو، پایگاه اطلاعاتی را بررسی کرده و همه اقلام منطبق با معیار های جستجو را بدون اشاره به اینکه کدام مورد بیشتر مرتبط می باشد، را بازیابی می کند.
در روش دوم جستجو کننده، پرسش را به موتور جستجو می دهد ولی این بار موارد بازیابی شده بر طبق میزان ارتباط شان با پرسش مرتب می شوند.
تسهیلات جستجوی بولی:
در جستجوی بولی جستجو گر یک یا چند عبارت جستجو را به موتور جستجو ارائه می دهد. هر عبارت جستجو ممکن است شامل یک معیار یا مقوله جستجو یا تعدادی از معیار های جستجو باشد.معمولا این معیار ها عبارت یا عبارت هایی هستند که موضوعات مورد جستجو را بیان می کنند. لیکن گاهی نیز معیارهای جستجو ممکن است اسامی نویسندگان، زبان مدرک، و یا یک منبع اطلاعات باشد.
XML Revisions of $tag
تاریخچه صفحات :: آخرین نویسنده: nadadkhah :: مالک صفحه: Admin ::
 

گشتن


جستجو در ویکی
جعبه ابزار


انتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.